Anasayfa Genel Okul Gelişim Modeli: Okul 4.0

Okul Gelişim Modeli: Okul 4.0

tarafından tedxtr

Okul Gelişim Modeli: Okul 4.0 / Bir Öğrenme Ekosistemi olarak okulun karakteristiğini çıkarmak, gelişim stratejilerini geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Okul Gelişim Alanları

 • Öğretim ve Öğrenme Süreçleri
 • Liderlik ve Organizasyon
 • Okul Kültürü ve Okul Topluluğu
 • Okul Güvenliği ve Fiziki Ortam

OKUL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

 • Öğretim ve Öğrenme Süreçleri
 • Karakteristik 1. Öğretmenler öğrencilere değer verirler ve öğrenme sürecine liderlik ederler.
 • Karakteristik 2. Öğretmenler ve öğrenciler, aktif-amaçlı öğrenme ile ilgilenirler.
 • Karakteristik 3. Okulda dersler merak ettirir, bütüncül ve gerçek hayat ile ilgilidir.
 • Karakteristik 4. Öğretmenler derslerde çoklu öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını kullanırlar.
 • Karakteristik 5. Okulda süreç değerlendirme; öğrenmeyi geliştirir ve ölçmeyi sağlar.
 • Liderlik ve Organizasyon
 • Karakteristik 6. Okul topluluğu tarafından ortak geliştirilen vizyon, okulda alınan her kararı yönlendirir.
 • Karakteristik 7. Okul Liderleri, öğrenci yaş grupları gereksinimleri, eğitim araştırmaları ve iyi örnekler hakkında yol göstericidirler.
 • Karakteristik 8. Okul Liderleri, okulda cesaret ve işbirliğini geliştirirler.
 • Karakteristik 9. Sürekli Mesleki Gelişim Programı, iyi örnekleri öne çıkarır ve kredilendirir.
 • Karakteristik 10. Örgütsel yapı, bilinçli öğrenmeyi ve anlamlı ilişkileri teşvik eder.
 • Okul Kültürü ve Okul Topluluğu
 • Karakteristik 11. Okul ortamı tüm paydaşlar için katılımcı, kapsayıcı ve destekleyicidir.
 • Karakteristik 12. Kapsamlı rehberlik ve destek hizmetleri öğrencilerin yaşlarına göre ihtiyaçlarını karşılar.
 • Karakteristik 13. Sağlıklı yaşam, dersler, okul çapında programlar ve ilgili politikalarla desteklenmektedir.
 • Karakteristik 14. Okul, tüm süreçlerine okul topluluğunu ve paydaşları dahil eder.
 • Okul Güvenliği ve Fiziki Ortam
 • Karakteristik 15. Okulun tüm mekânları güvenlidir.
 • Karakteristik 16. Okul ve yakın çevresinde risk faktörlerini önlemeye yönelik tedbirler alınır.
 • Karakteristik 17. Okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak oluşturulan özel alanlar aktif olarak kullanılır.

okul gelişim göstergeleri

ÖĞRETİM VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ

 • Öğretmenler, öğrencilere değer verirler ve öğrenme sürecine liderlik ederler.
 • Okulda her öğrencinin, öğrenme eksikleri ile ilgilenilmektedir. (Okul topluluğu anketleri, destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrencilerin kazanım eksiklerinde iyileşme oranları, öğremen-veli görüşme oranları, vb. göstergeler)
 • Okulda her öğrenci okulda gerçekleştirilen sosyal etkinlik, faaliyet, vb. alanlarda görev almaktadır. (Okul topluluğu anketleri, okulda düzenlenen sosyal etkinlik vb. de görev alan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı, vb. göstergeler)
 • Okulda her öğretmen, öğrencilerinin gelişimi ile yakından ilgilenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, rehberlik birimi çalışmaları, sınıf rehber öğretmenliği sistemi, rehberlik biriminde raporlanan çalışma sayıları vb.)
 • Okulda öğrenciler arasında devamsızlık ve okul terki oranlarında gerileme görülmektedir. (E-Okul devamsızlık modülleri, okul terki, açık öğretime geçirilen öğrenci oranları, devamsızlık oranları, bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak oranlarda gerileme tespiti vb.)
 • Okulda özel eğitime ihtiyaç duyulan her öğrenci için destek eğitimi verilmektedir. (BEP Yönergesi kapsamında yapılan BEP ve BÖP planları, RAM raporları, Bilim-Sanat merkezinde eğitim gören öğrenci sayıları, e-okul modülleri, vb.)
 • Öğretmenler ve öğrenciler aktif-amaçlı öğrenme ile ilgilenirler.
 • Okulda her öğrencinin hazırbulunuşluk durumları belirlenmektedir. (E-Okul modül yapısı, anaokulu ve ilkokul için Rehberlik servisleri tarafından “Öğrenci Tanıma” çalışmaları kapsamında, ortaokul ve lise kademeleri için hem rehberlik servisi tanıma çalışmaları hem de akademik hazırbulunuşluk sınavları ile…)
 • Öğrencilerin katıldıkları kazanım değerlendirme uygulamalarında (okul, ilçe, il veya merkezi vb.) öğrenme düzeylerinde gelişim görülmektedir. (E-Okul, ÖSYM ve Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü modül yapıları, yapılan kazanım değerlendirme uygulamalarında gelişim grafikleri paylaşımı vb.)
 • Öğretmenler, dersleri ile ilgili ders tasarımlarını planlı olarak ders öncesinde hazırlarlar. (E-Müfredat ve E-Zümre modülleri üzerinden çekilecek veriler ile…)
 • Okul sonrası zamanlarda öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmekte ve öğrencilerin bu faaliyetlere ihtiyaçları doğrultusunda katılımları sağlanmaktadır. (Destekleme ve Yetiştirme Kursları modülleri, açılan kurs sayısı, katılımcı ve eğitimci sayıları, spor ve sanat kurslarının da dahil edilmesi vb.)
 • Okulda dersler merak ettirir, bütüncül ve gerçek hayat ile ilgilidir.
 • Okulda derslerde zümreler arası işbirliği aktif olarak gerçekleşmektedir. (E-Müfredat ve E-Zümre modülleri üzerinden alınan veriler, okul topluluğu anketleri, vb.)
 • Okulda öğretmenler derslerine alan uzmanlarını davet etmektedirler. (Okul topluluğu anketleri, e-müfredat ve zümre modülleri, okul öncesi kurumlarda veli katılımı etkinlikleri, vb.)
 • Okulda derslerde yaparak-yaşayarak öğrenme etkinlikleri ağırlıklı olarak yer almaktadır. (Okul topluluğu anketleri, zümre tutanakları, yıllık ders planları, haftalık ders tasarım planları vb. ile e-müfredat ve e-zümre modülleri üzerinden alınacak veriler ile…)
 • Okulda geziler planlı, öğrenme odaklı ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. (Okul gezisi sayısı, geziler ile ilgili önceden hazırlanan gezi kitapçıkları ile öğrenme günlükleri vb. materyaller, e-portfolyo, e-okul, e-müfredat ve e-zümre modül verileri ile okul topluluğu anketleri, vb.)
 • Öğretmenler derslerde çoklu öğrenme ve öğretme yaklaşımını kullanırlar.
 • Öğretmenler derslerde disiplinler arası ve çoklu disiplinleri içeren yaklaşımları aktif olarak kullanmaktadırlar. (Okul topluluğu anketleri, zümre tutanakları, yıllık ders planları, haftalık ders tasarım planları vb. ile e-müfredat ve e-zümre modülleri üzerinden alınacak veriler ile…)
 • Okulda STEM (Ortaokul ve Lise) / GEMS (Okul Öncesi ve İlkokul) programları öğrencilerin aktif katılımları ile gerçekleşmektedir. (Okul topluluğu anketleri, STEM ve GEMS programlarına katılan öğrenci sayıları, vb.)
 • Okulda Erasmus +, UNESCO ve eTwinning projeleri yapılmakta ve öğrenciler bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadırlar. (Eramus + başvuru sayıları, eTwinning proje sayıları, UNESCO başvurusu ve akredite onayı, katılımcı öğretmen ve öğrenci sayıları, ilgili modül yapıları, il-ilçe memlerden alınarak.)
 • Okulda süreç değerlendirme; öğrenmeyi geliştirir ve ölçmeyi sağlar.
 • Okulda her öğrencinin dersler bazında elde etmeleri gereken kazanımlara yönelik olarak izleme çalışmaları yapılmaktadır. (Hazırbulunuşluk durumlarının belirlenmesi ile başlayıp öğrenme kayıplarının ve eksiklerinin belirlenerek destekleme çalışmalarının sürekli olarak yapılması, e-okul modülleri üzerinden raporlama, kazanım değerlendirme uygulamalarında gösterilen gelişim grafikleri, e-müfredat ve e-zümre modülleri karar tutanakları, vb.)
 • Okulda her öğrenciye ait bireysel portfolyo / pedagojik dökümantasyon çalışması yapılmaktadır. (Öğrencilerin katıldıkları etkinlikler, yarışmalar, faaliyetlerin yer aldığı, tanıma ve gelişim formlarının bulunduğu, akademik gelişimide içeren bireysel e-portfolyo yapısı vb.)
 • Okulda her yıl bilim fuarı düzenlenmekte ve öğrenciler bilimsel araştırma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadırlar. (TÜBİTAK Araştırma Projeleri yarışmaları verileri, TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleri, Patent ve faydalı model başvuru çalışmaları, benzeri verilerin ilgili kurumlardan alınması, okul topluluğu anketleri, vb. Okul Öncesi ve İlkokul kurumları için doğrulama kaynakları okul topluluğu anketleri ile portfolyo sistemi veya sosyal etkinlikler modülü üzerinden düzenlenebilir.)

liderlik ve organizasyon

 • Okul topluluğu tarafından ortak geliştirilen vizyon, okulda alınan her kararı yönlendirir.
 • Okul topluluğu tarafından ortak olarak geliştirilen bir okul vizyonu bulunmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, okul gelişim alanlarının takibi için kurulacak sisteme yüklenecek vizyon belgesi, vb.)
 • Okulda her karar okul vizyonuna uygun olarak okul topluluğu (öğrenci, öğretmen, veli vb.) katılımı ile alınmaktadır. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okul vizyonu, okul topluluğu tarafından bilinmekte ve benimsenmektedir. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okul Liderleri, öğrenci yaş grupları gereksinimleri, eğitim araştırmaları ve iyi örnekler hakkında yol göstericidirler.
 • Okulda okul personeline yönelik olarak “Öğrenci Yaş Grupları Gereksinimleri” ile ilgili eğitimler/faaliyetler/toplantılar düzenlenmektedir. (Düzenlenen faaliyet sayısı, e-okul modülleri üzerinden veya il/ilçe müdürlüklerinden alınan veriler ile…)
 • Okulda okul personeline yönelik olarak “Eğitim Araştırmaları ve Eğitimde İyi Örnekler” ile ilgili eğitimler/faaliyetler/toplantılar düzenlenmektedir. (Düzenlenen faaliyet sayısı, e-okul modülleri üzerinden veya il/ilçe müdürlüklerinden alınan veriler ile…)
 • Okul Liderleri, okul personeline her konuda yol gösterici, kolaylaştırıcı rolü üstlenmektedirler. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okulda okul personelinin aktif olarak katıldığı haftalık “TeachMeet” aktiviteleri öğretmenlere yol gösterir. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okul Liderleri, okulda cesaret ve işbirliğini geliştirirler.
 • Okulda okul topluluğu ve okul liderleri arasında etkin bir işbirliği sağlanmaktadır. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okulda yaşanan değişimlerde okul topluluğu, okul liderleri tarafından cesaretlendirilmektedir. (Okul topluluğu anketleri)
 • Okulda yenilikçi uygulamalar okul topluluğunun tamamının katılımı ile geliştirilmekte ve iyi örnek olarak çeşitli platformlarda (Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Projesi, ERG, vb.) sunulmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, SGB Yenilikçilik Ödülleri başvuru verileri, ERG sunum sayıları vb.)
 • Okulda öğrencilerin katılımı ile öğretmenler tarafından yürütülen özgün yenilikçi çalışmalar bulunmaktadır. (TPE verileri, başvuru belgeleri, süreli-süresiz yayınlar, vb. Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde özgün çocuk oyunları tasarımları, şiir kitapları, vb. ile değerlendirilebilir.)
 • Sürekli Mesleki Gelişim Programı, iyi örnekleri öne çıkarır ve kredilendirir.
 • Okulda okul personelinin ihtiyaçlarına göre okul personeli ile birlikte geliştirilmiş “Sürekli Mesleki Gelişim” planı bulunmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, vizyon belgesi sisteme yükleme vb. ile…)
 • Okulda okul personeline yönelik olarak sürekli mesleki gelişim planı kapsamında eğitim etkinlikleri yapılmaktadır. (Okulda düzenlenen mesleki gelişim etkinlikleri sayısı, okul topluluğu anketleri, e-okul,mebbis, vb. modül verileri)
 • Okulda geliştirilen iyi örnekler okul içinde ve okul dışında (çalıştay, sempozyum, konferans, vb.) okul personeli tarafından sunulmaktadır. (Çalıştay, sempozyum, konferans vb. de akademik bildiri sunan okul personeli sayısı, okulda akademik bildiriye dönüşen iyi örnek sayısı, il-ilçe ve mebbis raporlamaları, )
 • Okul personelinden sürekli mesleki gelişim programına katkı veren, sunum yapan, bildiri veya yayınları bulunanlar okulda ödüllendirilmektedir. (Sürekli mesleki gelişim programına katkı sunan, sunum, bildiri veya yayınları bulunan personelden ödüllendirilen personel oranı, il-ilçe, mebbis raporlamaları, okul topluluğu anketleri, vb.)
 • Okul personeli tarafından iyi örnekler EBA (Eğitim Bilişim Ağı) portalında periyodik olarak paylaşılmaktadır. (EBA’ya yüklenen içerik sayısı ve içerik yükleyen okul personeli sayısı, EBA raporlamaları)
 • Örgütsel yapı, bilinçli öğrenmeyi ve anlamlı ilişkileri teşvik eder.
 • Okul personeli okulda görev yaptığı sürede eğitim bilimleri ve/veya alanı ile ilgili yüksek lisans / doktora / sertifika programlarına başlamaktadır. (Okulda göreve başladıktan sonra yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarına başlayan okul personeli sayısı, mebbis/il-ilçe raporlamaları ile…)
 • Okul personeli birbirine ve diğer okul paydaşlarına okulda eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. (Okulda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak konferans, eğitim, vb. veren okul personeli sayısı, il-ilçe,mebbis raporlamaları, okul topluluğu anketi vb.)
 • Okul personeli okulda sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemektedir. (Okulda düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyet sayısı, il-ilçe raporlamaları, mebbis verileri, okul topluluğu anketleri vb.)
 • Okul personeli yerel düzeyde (il/ilçe) ve merkezi düzeyde açılan hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılmakta ve aldığı eğitimi okul personeline aktarmaktadır. (Merkezi/Yerel hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan personelin, toplam okul personeli sayısına oranı, okulda eğitim veren personelin, eğitim alan personele oranı,okul topluluğu anketleri, mebbis verileri. Merkezi faaliyetlerde başvuru sayısı baz alınabilir, merkezi faaliyetlere katılım bakanlığın seçimi ile olmaktadır.)

OKUL KÜLTÜRÜ ve OKUL TOPLULUĞU

 • Okul ortamı tüm paydaşlar için katılımcı, kapsayıcı ve destekleyicidir.
 • Okulda okul topluluğunın aktif katılımı ile tiyatro, koro, halk oyunları, sergi, vb. etkinlikler düzenlenmektedir. (Okulda düzenlenen etkinlik sayısı ve her öğrencinin bu etkinliklerde en az 1 defa görev alıyor oluşu, okul velilerinin bu etkinliklere katılım oranları vb. sosyal etkinlikler modülü, okul topluluğu anketleri, vb.)
 • Okulda öğretmen ve veli görüşmeleri planlı bir takvim doğrultusunda yapılmaktadır. (Öğretmen-veli görüşme saatleri ilan edilmiş ve bu çizelgeye göre randevulu olarak veli görüşmeleri yapılmaktadır. Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, rehberlik hizmetleri vb.)
 • Okulda çocuklar ulusal/uluslararası/yerel düzeyde düzenlenen turnuva, yarışma, sergi, fuar, vb. etkinliklere katılım göstermektedirler. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, katılım sağlanan etkinlik sayısı, katılan öğrenci sayısı vb.)
 • Okulda her çocuğun dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir. (Okul topluluğu anketleri, e-okul sosyal etkinlikler modülü vb.)
 • Kapsamlı rehberlik ve destek hizmetleri öğrencilerin yaşlarına göre ihtiyaçlarını karşılar.
 • Okulda, çocukların eğitiminde aktif olarak ailelerde rol almaktadır. (Veli toplantılarına katılım oranları, okulda düzenlenen aktivitelere katılan veli oranları, toplum hizmeti çalışmalarına katılan veli oranları vb. il-ilçe raporlamaları, okul topluluğu anketleri vb.)
 • Okulda velilere yönelik olarak rehberlik hizmetleri kapsamında bilgilendirme/seminer/konferans programları düzenlenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, düzenlenen faaliyetlere katılım gösteren veli oranları, düzenlenen faaliyet sayısı, vb.)
 • Okulda her çocuğa ve ailesine rehberlik hizmeti verilmektedir. (Okul topluluğu anketleri, rehberlik raporlamaları, e-okul modülleri, vb.)
 • Okulda her çocuğun akademik ve kişisel gelişimi yetkin bir eğitimci tarafından yönlendirilmektedir. (Okul rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan sınıf rehber öğretmenliği ve rehberlik öğretmeni hizmetlerinin amacına uygun yapılması, okul topluluğu anketleri vb.)
 • Sağlıklı yaşam, dersler, okul çapında programlar ve ilgili politikalarla desteklenmektedir.
 • Okulda beyaz bayrak ve beslenme dostu okul projeleri başvuruları/sertifikaları bulunmaktadır. (Beyaz Bayrak temizlik şartları, beslenme dostu okul ise kantin ve yemek hizmetlerinde standartların sağlanması ile verilir. İl-ilçe müdürlüklerinde raporlama mevcuttur, kurulacak sisteme ilgili belgeler yüklenebilir.)
 • Okulda her öğrenci okul yaşamı boyunca en az 1 spor branşında faaliyet göstermektedir. (Spor federasyonlarından çıkarılan lisans sayılarının, toplam öğrenci sayısına oranı; okulda açılan sportif kurs ve katılımcı sayıları, sportif müsabakalara katılım ve derece durumları vb. mebbis, e-okul, il-ilçe raporlamaları, okulda düzenlenen turnuva sayıları vb.)
 • Okulda her öğrencinin fiziki gelişimi izlenmektedir. (E-okul bedensel gelişim modülü verileri, boy kilo endeksi, temel bedensel gelişim vb.)
 • Okulda okul sonrası zamanlarda öğrenciler ve aileleri için sportif aktivite faaliyetleri düzenlenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, falaiyetlere katılım sayıları, faaliyet sayıları vb.)
 • Okul, tüm süreçlerine okul topluluğunu ve paydaşları dahil eder.
 • Okulda üniversite/STK/kamu kurumları vb. ile yapılan protokoller ve işbirliği ile gerçekleşen çalışmalar bulunmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, protokol belgeleri, sisteme yüklenen belgeler, gerçekleştirilen faaliyet sayısı, protokol sayısı vb.)
 • Okulda okul-aile birliğinin okul personeli ile birlikte yürütmekte olduğu projeler bulunmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, sisteme yüklenen belgeler vb.)
 • Okulda karar alınacak konularda sürekli olarak çocukların ve ailelerin görüşleri alınmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, toplantı tutanakları, vb. Öğrenci meclisi, okul aile birliği aktif kullanılması)
 • Okulda gerçekleştirilen faaliyetler aylık olarak dijital ortamlarda okul topluluğuna ulaştırılmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, web sitesi vb. üzerinden aylık dijital gazete,dergi,bülten vb. yayını)
 • Okulda seçmeli dersler okul topluluğunun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, seçmeli derslerin belirlenmesi süreci, e-okul modülleri vb.)
 • Okulda milli ve manevi günler okul topluluğunun ortak katılımı ile düzenlenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, web sitesi vb. doğrulama kaynakları)

OKUL GÜVENLİĞİ VE FİZİKİ ORTAM

 • Okulun tüm mekânları güvenlidir.
 • Okulda sivil savunma planı hazırlanmakta ve okul topluluğu tarafından tatbik edilmektedir. (Okul topluluğu anketleri ile yangın ve deprem tatbikatlarının yapılmasının doğrulanması, il-ilçe raporlamaları, sisteme belge yükleme vb.)
 • Okulda iş sağlığı ve güvenliği süreçleri eksiksiz olarak yürütülmektedir. (İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri, okul personeli eğitimleri ve belgeleri, asansör, elektirkli mekanlar, vb. dış denetim durumları, mekanların iş güvenliği yönergesine uygunluğu, merdivenler vb. il/ilçe raporlamaları, sisteme belge yükleme vb., okul topluluğu anketleri)
 • Okul ve yakın çevresinde risk faktörlerini önlemeye yönelik tedbirler alınır.
 • Okulda giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü, ziyaretçi kaydı, vb. uygulamalar yapılmaktadır. (İl-ilçe raporlamaları, okul topluluğu anketleri)
 • Öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde gerekli güvenlik önlemleri okul personeli tarafından alınmaktadır. (Okul servisleri ile gelen öğrencilerin biniş ve inişlerinin kontrolü, okul servislerinin kontrolü, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik güvenliği önlemlerinin alınması vb. il-ilçe raporlamaları, okul topluluğu anketleri)
 • Okulda okul personeli tarafından riskleri önlemeye yönelik etkin bir nöbet sistemi uygulanmaktadır. (Nöbetçi öğretmen ve yöneticilerin görevlerinin tebliği, okul kurallarının ilanı, nöbetlerde meydana gelen olaylara müdahale, vb. il-ilçe raporlamaları, okul topluluğu anketleri)
 • Okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak oluşturulan özel alanlar aktif olarak kullanılır.
 • Okul bahçesi ve iç mekanları, öğrencilerin yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak düzenlenmiş, öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları vb.)
 • Okulda sportif aktivite alanları aktif olarak kullanılmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, web sitesi vb. doğrulama araçları?)
 • Okulda destek eğitim odaları, kütüphane, laboratuvar, çok amaçlı salon vb. mekanlar öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, mebbis modüllerinde yer alan okul bilgilerine göre hangi mekanlar var ise bunların kullanım düzeylerini belirlemeye yönelik verilerin sağlanması)
 • Okul koridorları ve mekanlar okul topluluğu tarafından pedagojik olarak düzenlenmektedir. (Okul topluluğu anketleri, il-ilçe raporlamaları, web sitesi, sisteme belge yükleme vb.)

GENEL DÖNGÜ

 • Uygulamanın Lansmanı ve Duyurulması
 • Uygulama takviminin ilan edilmesi.
 • Merkez teşkilatı tarafından lansman ve devamında paydaşlara duyurunun yapılması, bilgilendirme kılavuzlarının paydaşlara ulaştırılması.
 • Okul Gelişim Alanları Karakteristiklerinin Paylaşılması.
 • Uygulama ile ilgili gerekli birimlerle (genel müdürlükler, il müdürlükleri vb.) ayrıntılı çalışma toplantılarının yapılması.
 • Okul Topluluğu Anketleri ile eşzamanlı olarak bakanlık portallarından ve İl Müdürlüklerinden gerekli verilerin toplanması.
 • İlk Uygulamanın Gerçekleştirilmesi
 • .Okullar tarafından oluşturulan vizyon belgelerinin sisteme yüklenmesi.
 • 3 er aylık periyotlar halinde izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
 • Mayıs ayında okul topluluğu anketleri ile veri doğrulama çalışmalarının tamamlanması.
 • Değerlendirme ve Geri Bildirim Süreci
 • Vizyon Belgesi hedefleri ile değerlendirme süreci toplanan verilerin karşılaştırılması, okul/ilçe/il/genel müdürlük düzeyinde geri bildirim süreci çalışmalarının yaz döneminde tamamlanması.
 • Geri bildirim sonuçlarına göre yeni eğitim-öğretim yılının planlanması, vizyon belgesi güncellemeleri, vb. ile döngünün başlaması.

KURUM DÖNGÜSÜ

 • Genel Müdürlük
  • Daire Başkanlıkları
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Şube Müdürlükleri
  • AR-GE Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Şube Müdürlükleri
  • AR-GE Birimleri
 • Okul Müdürlüğü
  • Okul Yönetimi
  • Okul Personeli
  • Okul-Aile Birliği
  • Öğrenci Meclisi
 • Diğer

VERİ KAYNAKLARI

 • Veri Kaynakları
  • E-Okul Modülleri
  • MEBBİS Modülleri
  • SGB Veri Kaynağı Sistemi
  • Genel Müdürlük Veri Kaynakları
  • ÖSYM, vb. Kaynaklar
  • Okul Topluluğu Anket Verileri

MESLEKİ GELİŞİM MODELİ

 • EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMLARI
 • 1. YÜZYÜZE EĞİTİMLER
 • Öğretmen ve Yönetici eğitimlerinde yüz yüze veya uzaktan VİZYON OLUŞTUR!
 • 2. OKUL UYGULAMASI
 • Yüzyüze eğitimler sonrası okullarda uygulama ve proje süreci yaşat. Uzaktan eğitimle geri bildirimler sağla.
 • 3. UZAKTAN EĞİTİM / GERİ BİLDİRİM
 • Haftalık webinarlar ile besleme yap, sorunları güçlükleri al, geri bildirim yap. Paylaşım ortamı oluştur, kursiyerler network kursunlar.
 • 4. OKUL UYGULAMASI
 • Yüzyüze eğitimler sonrası okullarda uygulama ve proje süreci yaşat. Uzaktan eğitimle geri bildirimler sağla.
 • 5. UZAKTAN EĞİTİM / GERİ BİLDİRİM
 • Haftalık webinarlar ile besleme yap, sorunları güçlükleri al, geri bildirim yap. Paylaşım ortamı oluştur, kursiyerler network kursunlar.
 • 6. OKUL UYGULAMASI
 • Yüzyüze eğitimler sonrası okullarda uygulama ve proje süreci yaşat. Uzaktan eğitimle geri bildirimler sağla.
 • 7. ÇALIŞTAY / FORUM / ZİRVE
 • Kursiyerleri sene sonu topla, çalıştay/zirve/forum düzenle. İyi örnekleri ödüllendir, Şehir ve bölge temsilcileri, Formatörleri belirle, çoğalmaya başla.

OKUL YÖNETİMİ LİDERLİĞİ PROGRAMI (YÖNETİCİLER)

 • 1. Modül (Değişim Liderliği)
  • Okulda Liderlik Oluşturmak ve Katılım Sağlamak
  • Etkili Bir Okul Kültürü ve İklimi Oluşturmak
  • Eğitimde Mükemmellik, Adalet ve Eşitlik
 • 2. Modül (Okul Liderliği)
  • Organizasyonel Liderlik
  • Profesyonel Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
  • Stratejik Liderlik ve Yönetim
 • 3. Modül (Öğrenme Liderliği)
  • Müfredat ve Değerlendirme Liderliği
  • Öğrenme İçin Hesap Verebilirlik
  • Okulda İnovasyon ve Öğrenme İklimi Oluşturmak
 • 4. Modül (İnsanları Yönetmek veya Liderlik Etmek)
  • İş ve Organizasyon Yönetimi
  • Uzman Liderlikten Genel Liderliğe
  • İnsanlara İlham Vermek

EĞİTİM LİDERLİĞİ PROGRAMI 1 (ÖĞRETMENLER)

 • 1. Modül (Kendini Geliştirmek)
  • Mesleki İlişkileri Geliştirmek
  • Sorunları ve Zorlukları Tespit Etmek
  • Kişisel Liderlik Hedeflerine Ulaşmak
 • 2. Modül (Değişimin Gücü)
  • Değişim Süreci
  • Etkili Yönetim Stratejileri
  • Ortak Hedefler İçin Eyleme Geçme
 • 3. Modül (Mükemmellik ve Eşitlik için Liderlik)
  • Herkes İçin Mükemmellik
  • Farklılıklarımız
  • Potansiyeli Tanımak ve Geliştirmek
 • 4. Modül (Öğrenme Liderliği)
  • Müfredat ve Değerlendirme Liderliği (Tasarım Odaklı Düşünme)
  • Öğrenme İçin Hesap Verebilirlik
  • Okulda İnovasyon ve Öğrenme İklimi Oluşturmak
 • 5. Modül (Kanıt/Veri Yönetimi)
  • Performans Ölçümü
  • Farklı Kaynaklardan Veri Toplamak
  • Araştırma Tasarımı ve Veri Analizi

EĞİTİM LİDERLİĞİ PROGRAMI 2 (ÖĞRETMENLER)

Düşünme Kültürünü Oluşturmak

 • Etkili öğretim, iyi planlama ve öğretim tasarımından daha fazlasını gerektirir; aynı zamanda sınıf kültürüne de dikkat gerektirir. Peki kültürü nasıl yaratıyoruz? Öğrencileri gelişimini düşünen ve derin anlayışa sahip bireyler olarak destekleyecek şekilde nasıl biçimlendiriyoruz?

Öğrenmeyi Görünür Hale Getirmek

 • Öğrenme sosyaldir. Her gün, çocuklar ve yetişkinler yeni bakış açıları, stratejiler ve düşünme biçimleriyle karşılaşırlar. Gruplar birlikte, bireylerin tek başına yapabileceğinden daha fazla perspektif ve anlayışa ulaşabilir, ancak düşünmeyi paylaşma ve öğrenmeyi diğerlerine görünür kılma için araçlara ihtiyacımız vardır.

Anlamak için Öğretmek: Bilinmeyen için Eğitmek

 • Eğitimciler olarak, öğrencilerine toplumlarının üretken ve sorumlu üyeleri olmalarına yardımcı olacak bilgi, beceri ve eğilimlerle donatmayı amaçlıyoruz. Fakat hiçbirimiz geleceğin beklenmeyen gelişmelerini tahmin edemeyiz, bu nedenle öğrencilerimizi belirsiz bir gelecek için hazırlayan öğrenme deneyimlerini nasıl oluşturabiliriz?

Maker Merkezli Sınıfta Düşünmek ve Öğrenmek

 • Geçtiğimiz on yıl boyunca, yapımcı merkezli öğrenme giderek popüler hale geldi ve öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli yollarla çeşitli materyaller inşa etme, hackleme, yeniden tasarlama ve tinkerleme konusunda yeni fırsatlar sağladı. Oluşturucu merkezli öğrenme, yeni araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi edinme fırsatları sunar, ancak bundan daha fazlası, karmaşıklıkta ilerlemek için önemli olan, uyum sağlama, işbirlikçi düşünme, risk alma ve çoklu perspektif alma gibi önemli düşünme becerilerini geliştirir.

Görünür Düşünme: Düşünme Rutinleri ve Düşünceler Yoluyla Öğrenme İnşası

 • Öğrenme süreçlerimizin farkında olduğumuzda ve nasıl düşündüğümüzü ve öğrendiğimizi yönetmeyi öğrendiğimizde, öğrenciler olarak hepimiz daha etkili oluruz. Görünür Düşünme, iki hedefe sahiptir: içerik öğrenimini derinleştirmek ve öğrencilerin düşünme becerilerini ve düşünme eğilimlerini geliştirmek.

Herkes İçin Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Öğrencilerin farklı eğilimlere, tutkulara ve ilgi alanlarına sahip benzersiz bireyler olduğunu biliyoruz, ancak eğitimcilerin sınıftaki ve diğer öğrenme ortamlarındaki bu farklılıklara yanıt vermek için çerçevelere ihtiyaçları var.

You may also like

Yorum Yap

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çerezler (cookie), bu web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Web sitemizi ziyaret ederek bu politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Kapat Oku